ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ(UKOME) KARARLARI

No: 2019-198
Karar T.: 01.07.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Hatay Valiliği İl Jandarma Komutanlığının 16 Mayıs 2019 tarihli 34400686-310.02-2099906-19/TEM Şb. Sayılı yazısı ile, Hatay Valiliği tarafından 16 Mayıs 2019 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar Amanoslardan inen (80) ara yolun, terörle mücadelede alınması gereken önleyici fizikî tedbirler kapsamında, elzem olmayan ara yolların istenildiğinde (Doğal afet, yangın, güvenlik güçlerinin geçişi ve benzeri) açılabilecek şekilde geçici olarak kapatılması için gerekli önlemlerin tarafımızdan alınması bildirilmiş, ancak Ağaoluk Yayla sakinleri tarafından kullanılmakta olan Yonsul Mahallesi- Ağaoluk Yayla Yolunun alternatif ulaşım yolunun Hassa ilçesi Demrek Mahallesi bölgesinden kapalı olmasından dolayı yöre sakinlerinin mağdur olmaması amacıyla yapılan çalışma ile tekrar değerlendirildiği ve 20 Haziran 2019 tarihinde tekrar kullanıma açıldığı, bu sebeple gerekli çalışmanın tarafımızdan yapılması bildirilmiş olup Söz konusu güzergahın 20 Haziran 2019 tarihinden itibaren tekrar kullanıma açılması talebi.
İncele

No: 2019-197
Karar T.: 01.07.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Bilindiği üzere 6360 sayılı Kanun İle Hatay Büyükşehir Belediyesi kurulmuş olup; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanunu ile ulaşım ile ilgili tüm yetki ve sorumluluk idaremize geçmiştir. İlimizde toplu taşıma faaliyeti gösteren J, M, S, C ve T plakalı tüm araçların iş ve işlemleri tarafımıza devredilmiştir. İl ve İlçe Trafik Komisyonlarından gelen evraklar esas tutulmak kaydıyla bu araçların hukuki geçerlilikleri ve sorumluluğu idaremize aittir. İdaremiz Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Kazanılmış haklar başlıklı 29. Maddesindeki "Büyükşehir belediyeleri dâhilinde daha önce il trafik komisyonları veya valiliklerce alınan karar veya izinlerle elde edilmiş haklar saklıdır." ibaresine istinaden Çalışma İzin Belgesi düzenlemektedir. Sayıştay 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu'nın Toplu Taşıma İmtiyaz Hakkının İhalesiz Görülmesi ve/veya ihalelerde Süre Belirlenmemesi başlıklı maddesinde; " Denetimler sonucunda toplu taşıma hizmetlerinin; İhale yapılmaksızın üçüncü kişilere verilmesi, İhale edilmesine rağmen sözleşmelerde bir geçerlilik süresi öngörülmemesi ve Üçüncü kişilere gördürülmesi amacıyla verilen ruhsat veya çalışma belgelerinde bir süre belirtilmemesi ve yıllar önce verilen bu belgelerin ilgili kişiler açısından kazanılmış hak olarak değerlendirilmesi şeklinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmiştir.” denilmektedir. Hatay Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nun Özel Halk Otobüslerinin Çalışma izin Belgesine Dayanılarak İhalesiz Çalıştırılması başlıklı maddesinde; "Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki halk otobüslerinin ihale yapılmadan encümen kararıyla faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. Mevzuat gereğince toplu taşıma hakkının Büyükşehir Belediyesi görev yetkisinde olduğu anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesine ait olan bu hakkın ihale yoluyla rekabete uygun, saydamlığı sağlayarak sürenin belli olması gibi hususları da içerek şekilde verilmesi gerekir. Bu yetki Büyükşehir Belediyesi adına Belediye Meclisine aittir. Belediye Meclisince alınacak bir kararla bu yetki encümen tarafından da yerine getirebilir. Ancak Meclis ve Encümen imtiyaz niteliği taşıyan toplu taşıma hizmetlerini ihale yoluyla devretmemiş, mevzuata uygun olmayan şekilde çalışma belgeleri düzenlenerek toplu taşımada bir tekel oluşturulmuştur. Sonuç olarak şehir içi toplu taşıma faaliyetlerinin hiç bir ihale yapılmadan süresiz olarak verilen izin belgeleriyle tekel oluşturularak yürütülmesi mevzuata aykırıdır." denilmektedir. Sayıştay Raporlarında; şehir içi toplu taşıma hizmetinin üçüncü kişilere gördürülmesi amacıyla ihale yapılmaksızın verilen ruhsat veya çalışma belgelerinde bir süre belirtilmemesi ve yıllar önce verilen bu belgelerin ilgili kişiler açısından kazanılmış hak olarak değerlendirilmesi şeklinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmiştir. İl genelinde yapılan incelemeler sonucunda Antakya, İskenderun ve Samandağ İlçelerinde toplu taşıma faaliyeti gösteren Özel Halk Otobüslerinin çalışmasına ilişkin süreçlerde; söz konusu taşımacılık hakkının herhangi bir ihale ile verilmediği, yetki aşımı ile Encümen Kararı ile verildiği, Encümen Kararlarıyla süre belirtmeksizin çalışma izin belgesi verildiği ve bu uygulamaların mevzuata aykırı olduğu ve bu bölgelerde şehir içi toplu taşıma hizmeti için ihale yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Sayıştay Raporlarındaki bulgulardan hareketle; Hatay Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce taşımacılık hizmeti veren ancak taşımacılık hakkı olmadığı tespit edilen Antakya, İskenderun ve Samandağ Özel Halk Otobüslerinin Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 29. Maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, söz konusu özel halk otobüsleri ile ilgili ihale sürecinin başlatılması gerektiği ve ihale sürecinin tamamlanmasına kadar vatandaş mağduriyeti oluşmaması adına mevcutta çalışan Özel Halk Otobüslerinin faaliyetlerine devam etmesi talebi.
İncele

No: 2019-196
Karar T.: 01.07.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 26.06.2019 tarih ve E.2019-2163 sayılı yazısı ile, Dörtyol ilçesinde Hastane Taksi Durağı bünyesinde faaliyette bulunan Ahmet HORUZ isimli vatandaş, söz konusu Taksi Durağında 3 araçla faaliyetlerini sürdürdüklerini, artan nüfus dolayısıyla araç kapasitelerinin yetersiz kaldığını, 15.09.2004 tarih ve 909 sayılı Dörtyol Belediyesi Encümen Kararı ile kendisine verilen 10 araçlık hakkı için çalışma izin belgesi düzenlenmesini talep etmektedir. İlgili belgeler incelendiğinde; 15.09.2004 tarih ve 909 sayılı Dörtyol Belediyesi Encümen Kararı ile Ahmet HORUZ'a Dörtyol Devlet Hastanesi yanında 10 araçlık taksi durağı işletmesine izin verildiği, 27.04.2005 tarih ve 2005/60 sayılı Hatay Valiliği İl Trafik Komisyon kararında da Belediye Encümeni tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi yanında verilmiş olan 10 araçlık taksi durağının açılmasının "trafik güvenliği açısından herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği" dolayısıyla belirtilen yerde taksi durağının açılması kararlaştırılmıştır. Yukarıda bahsi geçen konu ile ilgili olarak, Ahmet HORUZ'un geçmiş dönemde kazanılmış hakkı olduğu iddiası ile talepte bulunduğu ticari taksi çalıştırma izni verilmesi talebi.
İncele

No: 2019-195
Karar T.: 01.07.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 26.06.2019 tarih ve E.2019-2165 sayılı yazısı ile, Antakya ve Defne İlçelerine ait trafik sirkülasyon planının hayata geçirilmesiyle birlikte şehir içi toplu taşıma araçlarının bir çoğunun güzergahında değişiklik meydana gelmektedir. Şehir içi toplu taşım araçlarının 2018-128 sayılı UKOME Kararında belirtilen güzergahlarda faaliyet gösteremeyeceği sebebiyle güzergahlarının revize edilmesi talebi.
İncele

No: 2019-194
Karar T.: 01.07.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 26.06.2019 tarih ve E.2019-2166 sayılı yazısı ile, Üniversite-Serinyol Bölgesinde toplu taşım faaliyetinde bulunan işleticiler, 201 ve 202 nolu güzergahlarda değişiklik talep ederek şehir merkezine (Ata Köprüsü) gelme talebiyle tarafımıza başvuruda bulunmuştur. Konu UKOME gündeminde değerlendirilerek, 2019-154 sayılı UKOME Kararında Hatay Ulaşım Sirkülasyon Planının netleşmesi sonrası yeniden değerlendirmeye alınmasına karar verildiği ve Üniversite-Serinyol Bölgesinde faaliyet gösteren 201 ve 202 nolu hatların güzergahlarında revize edilmesi talebi.
İncele

No: 2019-193
Karar T.: 01.07.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 26.06.2019 tarih ve E.2019-2159 sayılı yazısı ile, Reyhanlı Şoförler ve Otomobilciler Odasının 27/05/2019 tarihli yazısında istinaden: Reyhanlı merkez içerisinde Cilvegözü Taksi için cep oluşturulması talebi.
İncele

No: 2019-192
Karar T.: 01.07.2019
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün 25.06.2019 tarih ve E.2019-2158 sayılı yazısı ile, Antakya İlçesi mevcut durumda araç girişine açık olan Zenginler Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi (dahil), Bekir Sıtkı Kunt Caddesi (dahil), Kelebek Sokak (dahil) ile Kırk Asırlık Türk Yurdu Caddesi (dahil) kesişiminden Kurtuluş Caddesine çıkış ve bu caddenin devamı ile Güllü Bahçe Mahallesi Silahlı Kuvvetler Caddesi (dahil değil), Hürriyet Caddesi ve Uzun Çarşı Caddesi başlangıcı arasında kalan bölge içindeki tüm sokakların (Bedesten Sokak, Eski Saray Sokak, Gazi Paşa Caddesi, Kutlu Sokak, Günlü Sokak, Saydam Caddesinin, Kahraman Sokak, Kastal Sokak, Kabaltı Sokak, Kaptan çıkmazı, Prof. Dr. Ataman Demir Sokak, Kartal Sokak, Büyük çıkmaz, 3. çıkmaz, Nazlı çıkmazı, 4. çıkmaz, Çavuş çıkmazı, 2. çıkmaz, 1. Kilise çıkmazı, 2. Kilise çıkmazı, Şinasi Sokak, Gül Sokak, Çiçek Sokak, Alsancak Sokak, Atilla Caddesi, Özen Sokak, Döner Sokak, Leylek Sokak, Zambak Sokak, Türk Silahlı Kuvvetleri Caddesi ve Hürriyet Caddesi) trafiğe kapatılmasıyla, kurulun belirleyeceği saatlerde iş yeri ve mesken sahiplerinin araç girişi yapılabileceği şekilde trafik düzenlemesi talebi.
İncele

No: 2019-191
Karar T.: 01.07.2019
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün 25.06.2019 tarih ve E.2019-2141 sayılı yazısı ile, Trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla, Antakya ilçesi ulaşım ana arterlerinden olan; 1-Fatih Caddesinin çift yönlü olarak; Vali Ürgen Meydanından Kültür Merkezi Kavşağı yönünde çift şerit, Kültür Merkezi Kavşağından Vali Ürgen Meydanı yönünde tek şerit olarak trafik düzenlemesi yapılması, 2-Gündüz Caddesinin, Cumhuriyet Meydanından Armutlu Kavşağı yönünde tek yön olarak trafik düzenlemesi yapılması, 3- Karaoğlanoğlu Caddesinin, Cumhuriyet Caddesinden Fatih Caddesi yönünde tek yön olarak trafik düzenlemesi yapılması,
İncele

No: 2019-190
Karar T.: 01.07.2019
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün 25.06.2019 tarih ve E.2019-2142 sayılı yazısı ile, Dairemiz bünyesinde hazırlanan, trafik sirkülasyonu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla, Kanatlı Caddesinin 1. Yaya Köprüsüne kadar araç girişine kapatılması, devamının Yavuz Sultan Selim Caddesinden Cumhuriyet Meydanı yönünde tek yön olarak trafik düzenlemesi talebi.
İncele

No: 2019-189
Karar T.: 01.07.2019
İlimizde (S) plaka öğrenci ile (C) plaka personel taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin servis aracı Plakası ile Güzergâh ve Çalışma İzin Belgesi haklarını devrettiklerinden “PLAKA” ile “GÜZERGÂH VE ÇALIŞMA İZİN BELGESİ”nin devir alan gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-188
Karar T.: 01.07.2019
İlimizde, yolcu taşımacılığı yapan taşıma kooperatiflere ve taksi duraklarında üye olan bazı taşımacıların kooperatif ve durak hisselerini devrettikleri ve bu sebeple “PLAKA” İle “GÜZERGÂH VE ÇALIŞMA İZİN BELGESİ” nin devir alan gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-187
Karar T.: 21.06.2019
Hatay Şoföreler Ve Otomobilciler Odası Başkanlığının yazısı ile, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 19.03.2019 tarih ve 2019-91 sayılı kararı ile, Özel Halk Otobüsleri Merkezi Elektronik Ücret Toplama geçiş süreci ile ilgili UKOME kararı tarihi itibariyle 3 aylık süre (en geç 19.06.2019) içerisinde mevcut validatörü ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi sistemine uygun validatörü uygulaması ve bu sürenin sonunda çift valitadörü uygulamasına geçmeyen araçlara çalışma izin belgesi düzenlemeyecektir kararı almıştır. Ancak 07.05.2019 tarihli 07.05.2019 tarihli 2019-24077 karar numarası ile Hatay Ulaşım Anonim Şirketi ile kooperatifimiz tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçiş amacıyla sözleşmenin imzalanmış olup tarafınıza bildirilmiştir. Hatay Büyükşehir Belediyesi Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçiş amacıyla sözleşmenin imzalanmasına rağmen Hatay Büyükşehir Belediyesine ait uygun validatörler araçlarımıza Hatay Ulaşım Anonim Şirketi tarafından araçlarımıza takılmamıştır. Bundan Dolayı araçlarımız Hatay Büyükşehir Belediyesine ait olan Elektronik Ücret Toplama Sistemine dahil olmak ve Çalışma İzin Belgelerinin askıya alınmaması adına, UKOME üst kurulu tarafından ek süre verilmesi talebi.
İncele

No: 2019-186
Karar T.: 21.06.2019
İskenderun Belediye Başkanlığının yazısı ile, İskenderun ilçesi, Sarıseki Mıntıkası, 790 parselinin cephe aldığı 20 metrelik Atatürk Caddesinde, ağır tonajlı araçların giriş-çıkışlarının tehlike arz ettiği ve vatandaşlar tarafından şikayet alındığı bildirildiği ve Söz konusu, Atatürk Caddesinin E-5 ile bağlantısının kesilip araç trafiğine kapatılması talebi.
İncele

No: 2019-185
Karar T.: 21.06.2019
İlimizde Münferit olarak ilçe ve mahallelerde faaliyet göstermek amacı ile müracaat eden gerçek ve tüzel kişilere S plaka (Okul Servisi) almak üzere Tahsis İzni ile Güzergâh ve Çalışma İzin Belgesi düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-184
Karar T.: 21.06.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi E-5 Altı Caddesi No:1 adresinde kurulu ve Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’ye ait olan Gübre Fabrikaları İskenderun Tesislerine “Geçiş Yolu İzin Belgesi” düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-183
Karar T.: 21.06.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 18.06.2019 tarih E.2019-2060 sayılı yazısı ile, Hatay Büyükşehir Belediyesinin İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile hazırlanmış olduğu Hatay Ulaşım Ana Planı Belen Raporuna istinaden 17.05.2018 tarih ve 137 sayılı Belen Projesi ile ilgili UKOME kararına göre 14.02.2019 tarihinde dönüşüm işlemleri tamamlanmıştır. Ancak Belen bölgesinde faaliyet gösteren 83 Nolu Cırtıman kooperatif üyelerinden Mehmet ÇİLİNGİR ve Kemal EKMEN çeşitli sebeplerden dolayı dönüşüm işlemlerini tamamlayamamış, aracını projede belirlenen kriterlere uygun hale getirememiş ve Daire Başkanlığımıza müracaat ederek ek süre verilmesi talebi.
İncele

No: 2019-2019
Karar T.: 21.06.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 18.06.2019 tarih E.2019-2063 sayılı yazısı ile, Reyhanlı İlçesinde 15/08/2018 tarih ve E.2018-2601 sayılı Başkanlık oluru ile ihalesi edilen Hastane Taksi Durağı işleticilerine 19/07/2018 tarih ve 170 sayılı UKOME kararıyla hastane civarında yer tahsis edilmiş ancak hastanenin açılışı uzadığından dolayı kararda tahsis edilen yer uygulamaya alınamamış işletmeciler mağdur olmuştur. Bu nedenle Yeni Devlet Hastanesi faaliyete gireceği tarihe kadar ekteki krokide gösterildiği şekilde 4 araçlık parklanma yeri tahsis talebi.
İncele

No: 2019-181
Karar T.: 21.06.2019
UKOME Şube Müdürlüğünün 18.06.2019 tarih ve E.2019-2061 sayılı yazısı ile, S.S.14 Nolu Erzin Mot. Taş. Kooperatifi - üyesi Ahmet Birkan KÜRTÜL (T.C.: 50263022998); 19.03.2019 tarih ve 2019-72 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin kararı ile Murat Gökçe’nin (T.C.:25891835012) 31 M 3077 sayılı plakanın hattını devir aldığını ve Erzin-Osmaniye/Erzin-Adana arasında ticari yolcu taşımacılığı yapabilmek için D4 Yetki Belgesi uygunluk yazısı verilmesi talebi.
İncele

No: 2019-180
Karar T.: 21.06.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Belediyemize verilen yasal yetki ve sorumluluk çerçevesinde toplu taşımacılığın düzenlenmesi ve rehabilite edilmesi amacıyla toplu taşım rehabilitasyon çalışmaları yapılmakta ve UKOME Kararları alınarak dönüşüm projeleri uygulanmaktadır. Dönüşüm projesi uygulanan bölgelerden Üniversite-Serinyol Bölgesinde, dönüşüm işlemleri tamamlanma süresi 14/01/2019 tarihi itibari ile son bulmuştur. Bu tarihe kadar araç alım işlemlerini tamamlamayan işleticiler için, mart ayında UKOME Kararı alınarak işleticilere ek süre verilmiştir. Bu süre 01/06/2019 tarihinde son bulmuş ve Üniversite-Serinyol Bölgesinde hala araç alım işlemini tamamlamamış işleticiler bulunduğundan söz konusu işleticilere tarafımıza tekrardan başvuruda bulunarak ek süre verilmesi talebi.
İncele

No: 2019-179
Karar T.: 21.06.2019
Zabıta Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve E.2019-4649 sayılı yazısı ile, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Ekiplerince, Antakya-Defne İlçeleri arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının Elektronik Ücret Toplama Sistemini kasıtlı olarak çalıştırmadıkları ve 23.01.2019 tarihli 2019-34 sayılı UKOME Kurul Kararı ile belirlenen hareket ve zaman programına uymadıkları tespit edilmiş olup, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2019 gün ve 53 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Ceza Tembihnamesi’nin 5/25 - 5/38 Maddelerine istinaden düzenlenen Tespit ve Görgü Tutanakları gerekli cezai işlemlerin uygulanması için Belediye Encümenine sevk edilmiştir. Elektronik Ücret Toplama Sistemini kasıtlı olarak çalıştırmadığı ve 23.01.2019 tarihli 2019-34 sayılı UKOME Kurul Kararının kooperatiflere tebliğ edildiği tarih itibariyle belirlenen hareket ve zaman programına uymadığı tespit edilen ve hakkında Belediye Encümeni tarafından idari para cezasına karar verilen toplam 26 aracın 1 yıl içerisinde en az 3 kez belirtilen kabahat fiillerine uymadıkları tespit edilmiştir. Yapılan işlemlere ait yazışmalar, tutanak ve encümen kararları Ek-2’de sunulmuş olup, dosya halinde elden teslim edilecektir. UKOME Kararında belirlenen çalışma programına yönelik ihlali devam eden araçlar hakkında 23.01.2019 tarih ve 2019-5 sayılı UKOME kurul kararı esaslarının uygulanması talebi.
İncele