GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuat doğrultusunda sorumluluğu altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların belirlenmesi, politikaların uygulanışının izlenilmesi, personele görev ve sorumlulukları ile ilgili gerekli eğitim ve açıklamalarda bulunmak,
2- Onaylanan politikalara uygun olarak sorumluluğu altındaki iş ve işlemler için plan, program ve bütçenin hazırlanması, diğer birimlerin programları ile koordinasyonun sağlanması, onaylanan plan program ve bütçeye göre uygulamanın izlenmesi, oluşabilecek sapmaların belirlenerek gerekli önlemlerin alınması,
3- Birim faaliyetlerinin daha etkin ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi için mevcut çalışma yöntemlerinin geliştirilmesinin sağlanması,
4- Görev kapsamına giren kuruluş içi ve kuruluş dışı ilişkilerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
5- Birim evrakı ile ilgili kayıtların tutulması, evrakın tertip ve muhafaza edilmesi, ilgili Müdürlüklere havale edilmesi,
6- Birim faaliyetleri hakkında amirine sistematik olarak yazılı ve sözlü bilgi vermek.
7- Hatay Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlenmesi, gereken önlemlerin ivedi olarak alınmasının sağlanması,
8- Rekreasyon ve Ağaçlandırma alanlarının tespit edilmesi, ilgili makamlarca onay görenlerin uygulanması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması,
9- İlgili mevzuat çerçevesinde Büyükşehir Belediyelerine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü yeşil alan, park, çocuk bahçesi, spor sahası, yaya bölgesi, ağaçlandırma sahası, bölge parkı, koru, sulama göleti vb. alanların temin edilerek yapması veya yaptırılması, bu amaçla her türlü ihale işlemlerinin başlatılarak sonuçlandırılmasının sağlanması, Hatay Büyükşehir Belediyesi ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli çalışılarak gerekli kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli yazışmaların yapılmasıdır.

Sonraki Sayfa