GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Daire Başkanlığının görevleri;

a) Daire Başkanlığını temsil eder.

b) En üst yöneticisi olarak Daire Başkanlığını sevk ve idare eder.

c) Daire Başkanlığının harcama yetkilisidir.

ç) Daire Başkanlığı ile Şube Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

d) Daire Başkanlığı ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir.

e) Büyükşehir Belediyesinin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirir, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince sahip olduğu görevleri yapar, yetkilerini kullanır, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar.

f) Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı sağlar, belirlenmiş odak alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerini belirler.

g) Büyükşehir Belediyesinin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alır.

ğ) Daire Başkanlığı gerektiğinde personelinin hizmet içi eğitim almasını, yurt içi ve yurt dışı konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini sağlar.

h) Daire Başkanlığının “Yıllık Faaliyet Raporunu” nun hazırlanmasını sağlar.

ı) Daire Başkanlığının Performans Programının hazırlanması sağlar.

i) Belediye Başkanlığınca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarındaki görevlerini yerine getirir.

j) Büyükşehir Belediyesinin Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve bu sistemin sürekli gelişmesini sağlar, müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar/yaptırır.

k) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, işlerin daha etkin, verimli şekilde sonuçlandırılmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

l) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını sağlar.

m) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin personel hareketlerini planlar, izinleri denetler ve koordine eder.

n) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde iç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda uygulama ve çalışmaları yönlendirir.

o) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığının yıllık çalışma raporunu hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar.

ö) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde devamlı bir çalışmanın yürütülmesi için birimlerin araç, gereç, malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için ilgili makama teklifte bulunur.

p) Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerinde kendisi de dâhil olmak üzere, personelin herhangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yürütüleceğini belirler.

r) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin mal, hizmet ve yapım işleri alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzeme, hizmet ve yapım işlerinin kontrol, muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlar.

s) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar ve alınması gereken önlemleri alır.

ş) Belediye Başkanının vereceği görevleri ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yerine getirir.

t) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmektir.

 

Daire Başkanlığının Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ulaşım ve toplu taşıma ile ilgili görevleri;

 

a) Mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek.

b) Ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön verecek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları saptamak.

c) Nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek.

ç) Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak veya hazırlatmak.

d) Büyükşehrin gelecekteki ulaşım sisteminin araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlamasını ve bu amaçla kentiçi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor güvenirlilik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabilirliğini artırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşıma ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak.

e) Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri ve önlemler geliştirmek.

f) Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla; kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşılabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.

g) Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak.

ğ) Ulaşım projelerinin, kent merkezi ve bağlı ilçelerin tarihi yapısı ile kentsel estetiğine zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek.

h) Taşımacılığının geliştirilmesi ve toplam yolculuklar içindeki payının arttırılması amacıyla önlem ve projeler üretmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak.

ı) Çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik yoğunluğu, hava ve gürültü kirliliği gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak.

i) Toplu taşımanın erişilebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşıma ile bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek ve uygulamak.

j) Kara toplu taşıma araçlarından; otobüs, minibüs, taksi, taksi dolmuşlara, servis ve nakliye araçlarına, ağır tonajlı araçlara ruhsat ve güzergâh izin belgesi vermek, zaman ve ücret tarifelerinin belirleyerek UKOME'ye rapor halinde sunmak, mevzuat, kurallara riayet, yolcularla ilişkiler ve taşımacılık ilkeleri yönünden denetim yapmak, bu araçların sürücü ve kullanıcılarına yönelik eğitim hizmetlerini yürütmek.

k) Toplu taşıma araçları için indirme ve bekleme cepleri yapılacak yerleri belirlemek, duraklara giriş-çıkışların ulaşım ve trafik açısından gerekli etüdünü yapmak, rapor ve projelerini hazırlamak.

l) Toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum kuruluş ve kişilerden gelen öneri ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak.

m) Toplu taşıma sistemleri arasında hat planlaması optimizasyon ve entegrasyonunu sağlamak.

n) Toplu taşıma işletmecilerinin ve araçlarının mevzuata uygunluğunu denetlemek.

o) Toplu taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde yönetmelik ve yönerge hazırlamak uygulamasını sağlamak ve denetlemek.

 

Daire Başkanlığı kent merkezi ve bağlı ilçelerde trafik hizmetleri ile ilgili görevleri;

 

a) Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerin bir bütün olarak Hatay Büyükşehir Belediyesinin temel stratejileri ve politikaları uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini ve denetimini sağlamak.

b) Ana ve ara arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla; trafiği bir bütün olarak planlama, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

c) Ana ve ara arter ile Devlet yolları üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak.

 

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) İl Koordinasyon Kurulunun, Daire Başkanlığı ile ilgili dönem raporlarının hazırlanması ve Hatay Valiliğine sunulması çalışmalarını yürütmek,

b) Daire Başkanlığının insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak, personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, sicil, disiplin ve benzeri işlemlerini yürütmek,

c) Personele; mesleki, nitelik, kalite, halkla ilişkiler, mevzuat ve benzeri konularda yeterlilik kazandırmak için, kurum, kuruluş, oda, dernek, birlik vb. tarafından düzenlenen toplantı, sempozyum, panel, eğitim seminerleri ve benzeri faaliyetlere katılımlarını sağlamak,

ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,

d) Daire Başkanlığının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Daire Başkanlığının iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

e) Daire Başkanlığını ilgilendiren toplantı, brifing, panel, sempozyum ve benzeri faaliyetleri ilgili şubelerle birlikte organize etmek,

f) Daire Başkanlığı bünyesinde gerektiğinde koordinasyon çalışmalarını sağlamak,

g) Daire Başkanlığının hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılacak hizmet vasıtaları, iş makinalarının ve ekipmanlarının planlamasını yapmak, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre araçların sevk ve idaresi hususlarını düzenlemek,

ğ)  Daire Başkanlığının sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,

h) İdare ve hizmet binaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Daire Başkanlığının yayın, dokümantasyon, arşiv, kütüphane hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

i) Bilgi işleme yönelik yazılım ve donanım ile otomasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

j) Daire Başkanlığının yıllık cari ve yatırım giderleri bütçesini hazırlamak, ödenek takibi ile iş ve işlemlerini yürütmek,

k) Daire Başkanlığının taşınır işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, kayıtlardan düşürmek, sarf malzemelerinin dağıtımı ve depolanmasını sağlamak, demirbaş malzemelerinin takibini yürütmek,

l) Plan ve programlarda yer alan her türlü bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine ve ekipmanların planlanması, yapımı, temini, işletilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı ve terkin teklifi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

m) Daire Başkanlığının mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, internet, telefon, doğalgaz, elektrik, su ve benzeri giderleri ile alınan malzemelerin ödemelerini tahakkuk ettirmek,

n) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, evrak kayıt ve akışı, posta ile dağıtım hizmetlerini yürütmek,

o) Daire Başkanlığının Yıllık, aylık, günlük faaliyet, brifing raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak ve performans programını hazırlamak.

ö) Görev alanına giren konularda yürütülen faaliyetler ile ilgili tahakkuk işlerinin düzenli ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, taşınır bütçe işlerini yürütmek,

p) Görevlendirilen mutemetlerin hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak, bütçe ödenek kayıtlarını tutmak,

r) İşçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,

s) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

ş) Cari ve Yatırım harcamalarının takibini yapmak,

t) Şube Müdürlüğünün İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak,

u) Mevzuatı takip etmek ve gerektiğinde Daire Başkanlığı birimlerini bilgilendirmek,

ü) Daire Başkanlığı bünyesinde memur, sözleşmeli ve işçi kadrolarında çalışan tüm personellerin özlük hakları ile ilgili maaş, tazminat, yolluk, ikramiye vb. tahakkukları yapmak ve ödenmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına sevkini sağlamak.

v) Daire Başkanlığı hizmetlerinin yürütülmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşleri ihaleleri işlem dosyalarını hazırlamak, gerçekleşen ihaleler neticesinde sözleşme hükümlerine göre hakkedişleri düzenlemek ve ödenmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına sevkini sağlamak.

y) Daire Başkanlığı hizmetlerinin yürütülmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesi gereği yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarına ait bilgilerin Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) girişlerini yapmak.

z) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Terminaller Şube Müdürlüğü

Terminaller Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminallerinin, genel ve bölge otoparkların, geçici otoparkların, parkomatlı park yerlerinin Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve idaresini Belediye adına yürütmek.

b) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde mevcut il merkezi ve ilçe otobüs terminallerinin, genel ve bölge otoparkların, geçici otoparkların, parkomatlı park yerlerinin mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesi, denetim ve koordinasyonunu sağlamak, ihtiyaç duyulan ilçelere şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminalleri ve otoparkların yapılması konusunda çalışmalarda bulunmak,

c) Terminallerin ve otoparkların bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan temizliği, çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar vb. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,

ç) Terminaller ve otoparkların işletilmesi ile diğer konularda gelen şikâyet ve önerilerini dikkate almak, incelemek, sonuçlandırmak, gerektiği takdirde ilgiler hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak,

d) Terminallere müracaat eden vatandaşlarımızın şehirlerarası yol mesafe ve fiyatlarla ilgili rayiç belgelerini düzenlemek,

e) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, düzenli ve düzensiz karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle taşımacılık yapan firma ve acentelerin Kanun ve Yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmelerini denetlemek, şikayetleri neticelendirmek, gerektiği takdirde ilgililer hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak,

f) Karayolu Taşıma Yönetmeliği 51-1.2. Maddesi'ne uygun olarak istatistik amaçlı faaliyet raporlarını aylık periyotlar halinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına göndermek,

g) Terminallerin ve otoparkların sabotajlara ve yangınlara karşı korunması için özel güvenlik, kolluk kuvvetleri ve Belediye zabıtası ile işbirliği yapmak,

ğ) Terminallerdeki ve otoparklardaki tüm işyerlerinin genel denetim ve kontrollerini yapmak ve yaptırmak,

h) Terminallerin ve otoparkların kurumsallaşması, koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması için; Terminallerde ve otoparklarda görev yapan Belediye birimleri kendi görev ve hukuki sorumlulukları ile beraber, Terminal ve otopark yöneticilerinin sevk ve talepleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek,

i) Şube Müdürlüğü sorumluluğunda olan gelir tarifelerini hazırlamak, güncellemek,

j) Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygulamasını sağlamak,

k) Daire Başkanlığının Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim bütçe teklifini hazırlamak,

l) Terminaller Şube Müdürlüğüne ve bağlı il merkezi ve ilçelerdeki mevcut şehiriçi ve şehirlerarası otobüs terminallerine mal, hizmet ve yapım işi alımlarını gerekçesi ile ve gerekli ise teknik şartnamesi ile Daire Başkanlığına sunmak,

m) Şube Müdürlüğünün İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak,

n) Şube Müdürlüğünün yıllık, aylık ve günlük faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak,

o) Şube Müdürlüğünün iş süreçlerinin yüksek kalite, düşük maliyet ve verimlilik hedefi doğrultusunda sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ö) Şube Müdürlüğüne ait demirbaş ve sarf malzemenin amacına uygun kullanımını sağlamak,                                                                                                           

p) Şube Müdürlüğü Personelinin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,

r) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ve bağlı yönetmelik hükümleri ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında hizmet vermek,

b) Toplu taşıma hizmetleri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Toplu taşıma araçları Belediyece belirlenen güzergâhlarda ve belirlenen sürelerde, her hatta tanınan kontenjan sayısına göre rotasyonlu olarak yapılmasını sağlamak,

c) Toplu taşıma hizmetleri Hatay Büyükşehir Ulaşım Ana Planı (HUAP) kapsamında resmi ve özel otobüsler ve raylı sistemler konusunda altyapı çalışmaları yapmak ve toplu taşımacılık sisteminde gerekli koordinasyonları sağlamak,

ç) Toplu taşıma araçları Büyükşehir UKOME kararıyla yolcu konforu, trafik düzeni ve çağdaş taşımacılık anlayışı çerçevesinde toplu taşıma araçlarının cinsleri, taşıma kapasitelerini belirlemek ve Büyükşehir taşımacılık sisteminin entegrasyonunu sağlamak,

d) Toplu taşıma araçlarının elektronik sistemlerle komuta merkezinden takip ve denetimlerinin sağlanması, gelişen yeni teknolojiler ile halkın toplu ulaşımı kullanmasına teşvik edecek tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak,

e) Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan yolcu durak yerlerinin tespiti yapmak, tespit edilen yerler durak yerleştirmek, kullanılmaz durumda olan durakların değiştirilmesini sağlamak,

f) Şube Müdürlüğü sorumluluğunda olan gelir tarifelerini hazırlamak, güncellemek,

g) Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygulamasını sağlamak,

ğ) Büyükşehir Belediyesi Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim bütçe teklifini hazırlamak,

h) Şube Müdürlüğüne mal, hizmet ve yapım işi alımlarını gerekçesi ile ve gerekli ise teknik şartnamesi ile Daire Başkanlığına sunmak,

ı) Şube Müdürlüğünün İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak,

i) Şube Müdürlüğünün yıllık, aylık ve günlük faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak,

j) Şube Müdürlüğünün iş süreçlerinin yüksek kalite, düşük maliyet ve verimlilik hedefi doğrultusunda sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

k) Şube Müdürlüğüne ait demirbaş ve sarf malzemenin amacına uygun kullanımını sağlamak, l) Şube Müdürlüğü Personelinin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,

m) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır

a) Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ve bağlı yönetmelik hükümleri ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında hizmet vermektedir.

b) Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile belirlenen Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakımından sorumlu bulunduğu ana arterler, yollar, kavşaklar, meydanlar, park alanları ve yaya yollarında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak,

c) Sayım ve etütler sonucu gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhalarını koymak ve yer işaretlemelerini yapmak,

ç) Yapım ve bakımından sorumlu olunan karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak,  aldırtmak ve denetlemek,

d) Yapım ve bakımdan sorumlu olunan karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak/kaldırtmak,

e) Yapım ve bakım sorumluğunda bulunan yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlere, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak,

f) Yapım ve bakım sorumluğunda olan yol ve kavşaklarda bulunan aksaklıkların düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak,

g) Yapım ve bakımından sorumlu olunan ana trafik arterlerinde yapılacak kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmalarını ile ilgili alt yapı kurumlarınca karayolu üzerinde alınması gereken trafik tedbirleri ve işaretlemelerini koordine etmek,

ğ) Yapım ve bakım sorumluluğunda bulunan yolların işaretleme envanterleri (yol geometrik özellikleri, yatay ve düşey işaretleme, üst yapı özellikleri, hemzemin yaya geçitleri) belirleyerek güncel kayıt ve bilgilerin tutulmasını sağlamak,

h) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Trafik Sinyalizasyon Sistemine dâhil sinyalize kavşakların yapım ve bakım onarım çalışmalarını 7 gün 24 saat sürekli yapmak ve ışık sürelerini trafik yoğunluklarına göre sürekli güncellemek,

ı) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapım ve bakımından sorumlu olunan karayollarında trafik güvenliği sağlanması bakımından gerekli olan trafik işaret levhalarının temin edilmesini sağlamak, bu işlere ait bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek,

i) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yapım ve bakımından sorumlu olunan karayollarında yol çizgi işaretlemeleri ile yaya geçidi çizgilerini Karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak yapmak,

j) Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygulamasını sağlamak,

k) Büyükşehir Belediyesi Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim bütçe teklifini hazırlamak,

l) Şube Müdürlüğüne mal, hizmet ve yapım işi alımlarını gerekçesi ile ve gerekli ise teknik şartnamesi ile Daire Başkanlığına sunmak,

m) Şube Müdürlüğünün İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak,

n) Şube Müdürlüğünün yıllık, aylık ve günlük faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak,

o) Şube Müdürlüğünün iş süreçlerinin yüksek kalite, düşük maliyet ve verimlilik hedefi doğrultusunda sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ö) Şube Müdürlüğüne ait demirbaş ve sarf malzemenin amacına uygun kullanımını sağlamak,

p) Şube Müdürlüğü Personelinin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,

r) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünün (UKOME) görevleri şunlardır;

a) UKOME Genel Kurulunda görüşülecek konuların gündemini hazırlamak, UKOME Kurul Başkanı’nın onayına sunarak gündemin kurul üyelerine ulaştırılmasını sağlamak,

b) UKOME kurulunu oluşturan Belediyenin ilgili birimleri ve işletmeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili ilçe belediye başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak,

c) UKOME kararlarının yazılmasını, Kurul Başkanına ve üyelere imzalatılmasını, Büyükşehir Belediye Başkanının onayına sunulmasını, onaylanan kararların dağıtımını ve dosyalanmasını temin sağlamak,

ç) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nazım plana uygun arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda Hatay Büyükşehir Ulaşım Planının yapılması için gereken ön çalışmaları yaparak kurula sunmak,

d) UKOME kuruluna sunulacak ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili talepleri, önceden alınmış kararlar veya projeler ile birlikte incelemek ve görüş oluşturmak,

e) İncelenen Ulaşım ve Trafik Hizmetleri ile ilgili konuları, karar alınmak üzere UKOME kuruluna veya kurulun lüzum gördüğü alt kurullara sunmak,

f) Görüşme tutanaklarını ve oylama işlerini düzenlemek,

g) Alınan kararları yazmak, imzaları tamamlatmak ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

ğ) UKOME veya görevlendirdiği kurulun kararlarına ait uygulamaların takibini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

h) Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususlarda UKOME kurulunda karar alınmasını sağlayarak İçişleri Bakanlığı’na iletmek,

ı) J (Halk Otobüsü), M (Minibüs), S (Öğrenci Servisi) ve T (Taksi) plakalar için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi düzenlemek ve arşivlemek,

i) Trafiği düzenleme amacı ile trafik işaret levhaları, ışıklı ve sesli trafik işaretleri, yer işaretlemeleri, hız engelleyici, sirkülâsyon, sinyalizasyon ve kavşak düzenlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve karar almak üzere UKOME kuruluna sunmak, projelerin takibini yapmak,

j) Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na ait yönetmeliğin 16.Maddesi hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gerekli incelemeleri yapmak, proje ve raporları hazırlamak ve UKOME kuruluna ve ilgili yerlere sunmak,

k) Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaların geçici otopark yeri olarak belirlenmesi ve bunların sahiplerince veya üçüncü kişilerce işletilmesi taleplerini incelemek ve karar alınmak üzere UKOME kuruluna sunmak,

l) Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespit edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi taleplerini incelemek ve karar alınmak üzere UKOME kuruluna sunmak,

m) Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının meydana geldiği yerlerde, yetkililerce önerilen tedbirlerin alınması için gerekli incelemeleri yapmak, raporlar ve projeler hazırlamak, karar alınmak üzere UKOME kuruluna sunmak,

n) Taksi bindirme ve bekleme cepleri yapılacak yerleri belirlemek, giriş çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapmak, proje ve raporlarını hazırlamak, karar alınmak üzere UKOME kuruluna sunmak,

o) Yaya ve bisiklet yollarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, projelerini hazırlatmak, karar alınmak üzere UKOME kuruluna sunmak,

ö) Ulaşım ile ilgili kurumlarla yapılacak protokolleri düzenlemek ve takip etmek,

p) UKOME’ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara görüş sunulması için Başkanlık olurları ile teknik-değerlendirme komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak,

r) Büyükşehir Belediyesi UKOME yönetmeliği kapsamında diğer hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak,

s) Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygulamasını sağlamak,

ş) Büyükşehir Belediyesi Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim bütçe teklifini hazırlamak,

t) Şube Müdürlüğüne mal, hizmet ve yapım işi alımlarını gerekçesi ile ve gerekli ise teknik şartnamesi ile Daire Başkanlığına sunmak,

u) Şube Müdürlüğünün İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak,

ü) Şube Müdürlüğünün yıllık, aylık ve günlük faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak,

v) Şube Müdürlüğünün iş süreçlerinin yüksek kalite, düşük maliyet ve verimlilik hedefi doğrultusunda sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

y) Şube Müdürlüğüne ait demirbaş ve sarf malzemenin amacına uygun kullanımını sağlamak,

z) Şube Müdürlüğü Personelinin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,

 

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Hatay Büyükşehir Belediyesi nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Hatay Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek. Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve hazırlatmak,

b) Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak,

c) Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek,

ç) Belediyenin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; yolculuk süresi, konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabilirliğini artırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşıma ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak,

d) Belediyenin ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri geliştirmek,

e) Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, Büyükşehrin tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı projeler geliştirerek önlemler almak, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşılabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

f) Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projeler ile kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak,

g) Ulaşım projelerinin, kentin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere öncelik vermek,

ğ) Belediyenin çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik yoğunluğu, hava ve gürültü kirliliği gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımanın erişilebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşıma ile bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek,

h) Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşım ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması aşamasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptamak,

ı) Büyükşehrin ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak,

i) Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,

j) Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygulamasını sağlamak,

k) Büyükşehir Belediyesi Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim bütçe teklifini hazırlamak,

l) Şube Müdürlüğüne mal, hizmet ve yapım işi alımlarını gerekçesi ile ve gerekli ise teknik şartnamesi ile Daire Başkanlığına sunmak,

m) Şube Müdürlüğünün İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak,

n) Şube Müdürlüğünün yıllık, aylık ve günlük faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak,

o) Şube Müdürlüğünün iş süreçlerinin yüksek kalite, düşük maliyet ve verimlilik hedefi doğrultusunda sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ö) Şube Müdürlüğüne ait demirbaş ve sarf malzemenin amacına uygun kullanımını sağlamak,

p) Şube Müdürlüğü Personelinin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,

r) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Sonraki Sayfa