GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İhale Şube Müdürlüğü :
İhale Şube Müdürlüğünün asli görevi: Daire Başkanlıklarından gelen İhale dosyalarını EKAP’a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) girerek sözleşme imzalanma aşamasına kadar olan tüm iş ve işlemleri yerine getirmek, sözleşmesi imzalanan ihale dosyalarını tam ve eksiksiz olarak ilgili daire başkanlığına teslim etmektir.

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü :
- Büyükşehir Belediyesi Hizmet binaları ve Sosyal Tesislerin idame ve ikame işlemlerinin sağlanması, gerekli aboneliklerin yapılması, aboneliklere ilişkin fatura vb. ödemelerini yapmaktadır.
- Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
- Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
- Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
- İdarenin faaliyet raporlarını hazırlamak. (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık

Satın Alma Şube Müdürlüğü :
- Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek. Mali yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim duyulan mal ve hizmetleri iç ve dış Piyasalardan mevcut Yasa ve Yönetmelikler dâhilinde temin etmek.
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesi gereği doğrudan temin usulü ile alımını gerçekleştirmek ve ödeme için muhasebe birimine bildirmek.
- Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak.
- İlgili Yasa ve Yönetmelikler uyarınca, ihale edilmesinde fayda görülmeyen ve süreklilik arz etmeyen her tür ihtiyaçların temini maksadı ile piyasa araştırması yapmak, teklif almak ve satın alma evraklarını tamamlayarak akabinde istihkakların ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmakla görevlidir.

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü :
Hatay Büyükşehir Belediyesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü olarak Vatandaş memnuniyeti ilkesi, şeffaf görev anlayışı ve eğitimli personeli ile görevli olduğu bölgede huzur ve güvenliği sağlamak, vermiş olduğu güvenlik hizmetini kaliteli, güvenilir, tam donanımlı, yasalar çerçevesinde ve evrensel değerler ışığında etkin ve sürekli bir hale getirmektir.

Makine İkmal Şube Müdürlüğü :
Makine İkmal Şube Müdürlüğünün asli görevi; araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yaparak, hizmetin aksatılmadan devamını sağlamaktır. Asli göreviyle birlikte, şube müdürlüğümüz, diğer belediye birimlerine lojistik destek sağlamaktadır.

Sonraki Sayfa