GÖREV VE SORUMLULUKLAR

KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık imar programında yer alan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların 2942/4650 sayılı kamulaştırma yasasına göre istimlak işlemlerini yapıp belediye adına tescil veya terkinlerini sağlamak.
 • Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişiliklere ait taşınmazları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimini ve Kontrol kanunu kapsamında kamu yararı dikkate alınarak ilgili Kurumlardan taşınmazın karşılıklı olarak tahsis ve işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerinde şerh, rehin , ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerekmesi halinde gerekli terkin işlemini sağlamak ve Belediye’ye ait taşınmazların tapu sicillerindeki değişiklik işlemlerini yapmak.
 • Kamulaştırılacak arsa, arazi ve tesisler için Encümen kararı almak, gerektiği hallerde kamu yararı onayını almak üzere Valilik Makamına sunmak.
 • Kamulaştıracak alanın her türlü pafta, plan ve mülkiyet haritasını temin etmek, bu konuda bilgi ve belge toplamak .
 • Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin uzlaşmaya çağırılması (tebligat) gibi konularda gereken sekretarya görevini yürütmek.
 • Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken binaların Belediyemizin ilgili birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle yıkım işlemini yaptırmak.
 • Tapu müdürlüğünde, Belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak
 • Kamulaştırma sonucu Belediye adına Tapu Müdürlüğünde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak, Tapu Müdürlüğü’nde devir işlemlerini tamamlayarak, tapu belgelerini almak ve kullanım amacına uygun ilgili daireye teslim etmek.
 • Uzlaşma komisyonun iş ve işlemlerini takip etmek, uzlaşma sağlamayan taşınmaz malikleri hakkında bedel tespit ve tescil için dava açılmasını sağlamak.
 • Kamulaştırma ile ilgili olarak Belediye’ye karşı açılan davaları, 1.Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak takip etmek, sonuçlandır konusunda bilgi, belge ve görüş sunmak.
 • Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, ve Daire Başkanı’nın yasa ve mevzuat doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak.
 • Görev alanı ile ilgili arşivleme işlemlerini yapmak.
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereği gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Arsa ve konut politikaları oluşturulmasına yönelik her türlü plan, proje , araştırma yapmak veya yaptırmak
 • Kadastro ve tapu bilgilerinin güncelliğini sağlamak amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol. Düzenlemek.

EMLAK YÖNETİMİ VE TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Belediyeye ait taşınmazların envanterini, bedel tespitlerini yaparak/yaptırarak tapu kayıtlarını güncel tutmak.
 • Belediyeye ait taşınmazların satılması, tahsisi, kiraya verilmesi, ipotek edilmesi, trampası veya üzerinde ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devri vb. yönelik iş ve işlemleri yapmak.
 • Devlet ihale Kanunu hükümkleri doğrultusunda, belediyenin taşınmaz mallarının satışına yönelik idari işlemleri mevuzata uygun olarak yapmak, tüm bilgi ve belgeleri ihale yapımak üzere ilgili birime göndermek.
 • Belediye’ye bağışlanan taşınmaz malların usulüne uygun olarak kabullerini ve tapu kayıt işlemlerini yürütülmesini sağlamak.
 • Belediye ile hisseli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini sağlamak, izale-i şüyü veya şufa davası açılması için teklifte bulunmak, hissedarlar tarafından açılan izale-i şüyu davalarında bizzat katılmak, pey sürmek, gerektiğinde satın almak.
 • Belediye mülküyetindeki binalara kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Satış, tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması vb. yönelik iş ve işlemlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili yapılacak olan protokol, teknik ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.
 • Medeni Kanun hükümlerine göre Belediye lehine veya aleyhine sınırlı ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Şahıslarla hisseli olan Belediyemiz kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki Belediye hisselerinin 3194 sayılı imar kanunun 17. maddesine göre hissedarlara satış işlemlerini yapmak.
 • Belediyenin taşınmaz mallarını, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.
 • 3194 sayılı İmar Kanunu gereği 5 yıllık İmar Programını hazırlamak.
 • Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı’nın yasa ve mevzuat doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak.
 • Görev alanı ile ilgili arşivleme işlemlerini yapmak.
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereği gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Arsa ve konut politikaları oluşturulmasına yönelik her türlü plan, proje, araştırma yapmak veya yaptırmak.

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nda görevli personelin kayıtlarını tutmak, izin ve rapor yazışmalarını yapmak, fazla mesai ve puantajlarını hazırlamak
 • Daire Başkanlığına ait araçların sevk ve idaresi ile fenni muayene ve sigorta işlerini takip etmek, bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak.
 • Daire Başkanlığınım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d ve 22/e Maddesi gereğince yapılacak doğrudan alımlarını gerçekleştirmek.
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve takibini yapmak.
 • Daire Başkanlığına bağlı tüm şube müdürlüklerinin demirbaş, sarf, tüketim malzemesi taleplerini Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirmek, temin edilen taşınır malların dağıtımını ve takibini yapmak.
 • Daire Başkanlığı içinde Taşınır Kayıt Kontrol sisteminde malzeme kayıtlarını tutmak.
 • Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi şube müdürlüklerinin çalışmalarını takip ederek Daire Başkanlığı adına üçer aylık faaliyet raporlarını düzenlemek.
 • Daire Başkanlığının evrak kayıt hizmetlerini yürütmek.
 • Daire Başkanlığının arşiv hizmetlerini yürütmek.
 • Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak.
 • Şube Müdürlüğünün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 • Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek iş ve işlemlerini yürütülür.

 

Sonraki Sayfa