GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl genelinde Çevre Düzeni Planı yapım işlerini yürütmek, tüm ilçeleri kapsayan alanlarda Nazım İmar Planı çalışmalarını yürütmek, ilçelerden gelen imar planlarını inceleyip meclisin onayına sunmak, gelen talepler doğrultusunda ilçelerin verdiği ruhsat belgelerini incelemek, belediye yatırımları ile ilgili Nazım ve Uygulama İmar Planlarını yapmak, Büyükşehir Belediyesine ait olan tesislere inşaat ruhsatı vermek, yapılaşma ile ilgili gerekli denetimleri yapmak ve intikal eden şikâyet dilekçelerini inceleyerek sonuçlandırmak, kamu kurum ve kuruluşlarından ve mahkemelerden gelen imar ile ilgili yazışma ve işlemleri yürütmek.
Belediye sınırları içerisinde Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği doğrultusunda hâlihazır harita yapmak, yaptırmak, onaylamak ve arşivlemek, üretilen her türlü haritayı arşivlemek, ilgili birimlerin, kamu kurum ve kuruluşların ve halkın kullanımına sunmak, şehrin tanıtımına yönelik rehber amaçlı haritalar yapmak, yaptırmak ve sunmak, planlamaya altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadastro ve tapu bilgilerini temin etmek, bununla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenlemesi yapmak, İlçe belediyelerinden intikal eden imar uygulamalarını kontrol etmek, onaylamak ve gerekmesi halinde yapmak.
Mahalle haritalarını hazırlamak ve güncellemek, adres işlemlerinin arazide tespitinin yapılması ve harita ile eşleştirilmesi, Nüfus ve Vatandaşlık Veri Sistemi üzerinden güncellemek, yeni açılan ve değişen cadde, sokak isimlerini Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak ve alınan kararları uygulamak, cadde, sokak ve kapı numarası tabelalarını yapmak ve yerine montajını yaptırmak, numaraları haritalara işlemek ve veri sisteminde güncellemek, Numaratajla ilgili tüm Hatay genelinde haritaları bütünleştirerek, cadde-sokak ve kapı numara bilgilerini haritalarda güncellemek ve adres veri tabanıyla eşleştirmek, bina veri cetvelini hazırlamak ve görsel arşivlemek, ilçe belediyelerinin ortak kullanımına hazır hale getirmek ve paylaşmak, tüm ilçelerden gelen inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi ile ilgili adres veri sistemi ve harita eşleşmesini sağlayarak adres tespitini yapmak ve veri sisteminde onaylamak.
Sit alanları için koruma amaçlı imar planları, proje, uygulama programları yapmak veya yaptırmak, taşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma alanlarının kamulaştırma, satın alma, takas vb. ile ifraz-tevhid işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunması için gerekli rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, sokak sağlıklaştırması, çevre düzenlemesi vb. projelerini yapmak ve yaptırmak, Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olan ve ilçe belediyelerinin yetkisinde bulunmayan alanlarda kentsel ve doğal sit alanlarının mekansal kalitelerini artıracak ve ilave değer kazandıracak her türlü kentsel tasarım projelerini yapmak ve yaptırmak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurullarınca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak ve ilgili kurumlarla koordineli çalışmak,
2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği belediye bünyesinde oluşturulacak kurulların çalışmalarını izlemek, bu kurulların sekretarya hizmetini yürütmek, koruma amaçlı planlama, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme vb. çalışmalarının sonuçlarını, tarihi ve kültürel değerlerin envanterini yayınlamak, Tarihi Miras Bilgi Sistemi kurmak, ilçe belediyelerinin tarihi mekânlar konusunda uygulamalarını denetlemek, tarihi kent kimliğinin belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak, Belediye sorumluluk sahası dâhilindeki cadde, bulvar, anayol, meydan ve tarihi mekânlarda, tabela, reklam, afiş ve dış mekân düzenlemeleri esaslarını belirlemek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlerin ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek, ruhsat sonrası denetlemek, gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin, ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek müracaat dosyalarını tanzim etmek ve Gayri Sıhhi Müessese (GSM) İnceleme Kuruluna sunmak, Kurul kararları doğrultusunda iş ve iş işlemleri yürütmek, ruhsat sonrası işyerlerini mevzuat doğrultusunda denetlemek, Hafta Tatili Hakkında Kanun gereği, hafta tatil günlerinde çalışmak isteyen işyerlerine ilişkin ruhsatlandırma iş ve işlemlerini mevzuat doğrultusunda yürütmek, GSM sınıf değerlendirmesinde tereddüt hasıl olduğunda yeniden yerinde denetim yapmak, gerekirse ilgili kurumlardan görüş almak, birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin çevre ve insan sağlığını tehdit edici unsurlarını önlemek maksadıyla yerinde ve evrak bazında incelemeler yapmak, tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkileri ve kirletici unsurları dikkate alarak tesislerin çevresinde sağlık koruma bandı belirlenmesi çalışmalarına katılmak, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde (birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesisleri hariç) ruhsat düzenlemesi sürecinde, yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açma izni amacıyla inceleme yapmak, ikinci sınıf gayrisıhhi müessese kapsamında olan akaryakıt ve oto gaz (LPG) istasyonlarının ruhsatlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri ile Asgari Mesafe Tespit Tutanağı düzenlemek, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projelerine ilişkin olarak diğer şubeler ile koordineli çalışmak, yapılan ruhsat denetimlerine ilişkin aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak,
Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içerisinde bulunan yapılarda zemin araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve mevzuat doğrultusunda raporları onaylamak,
Deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik gerekli tüm çalışmaları yapmak veya yaptırmak, görev alanına giren konularda İlçe Belediyelerini denetleme yetkisini kullanmak, geliştirilen projeleri Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, görev alanına giren konularla ilgili bilgilendirici eğitim organizasyonları düzenlemek, bu konularla ilgili organizasyonlara katılmak ve teknik incelemelerde bulunmak, vatandaş şikâyetlerini yerinde inceleyerek ilgili mevzuat çerçevesinde cevaplandırmak ve konu hakkında bilgilendirmek, görev alanına giren konularda CBS veri tabanı oluşturmak, sayısallaştırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak, konuyla ilgili mühendisi olmayan ilçe belediyelerine ait zemin etüt raporlarını incelemek ve onaylamak, Büyükşehir Belediye sınırlarında imar planlarının yapılması ve revize edilmesine yönelik zemin araştırmalarını yapmak veya yaptırmak, İmar planına esas veya mikro bölgeleme zemin etütleri yapmak veya yaptırmak.

Sonraki Sayfa