GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
a) Memur personelin ilk defa göreve başlama, açıktan atama, nakil, görevde yükselme, unvan değişikliği ve birimler arası atama işlemlerini yürütmek.
b) Memur personelin adaylık eğitimi sonrası asalet tasdiki işlemlerini yürütmek.
c) Memur personelin emeklilik, ölüm, istifa, görevden çekilme gibi nedenlerden kayıt kapama işlemlerini yürütmek ve askerlik borçlanması işlemlerini yapmak.
ç) Memur personelin yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz işlemleri ile birlikte yurtdışı çıkış izin onaylarını hazırlamak ve takibini yapmak.
d) Memur personelin ceza, ödül ve ikramiye iş ve işlemlerini takip ederek kayıt altına almak.
e) Memur personelin kurum içi ve kurum dışı geçici görevlendirme onayları ile vekalet, tedviren yürütme onaylarını hazırlamak.
f) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak. Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, Norm kardo ilke ve standartlarına uygun olarak memur personelin kadro yapmak.
g) Birimlerin teşkilat şeması ile ilgili değişiklik taleplerini incelemek, Belediye Meclisine havale edilmek üzere Başkanlık Makamına sunmak.
h) Memur personelin kadro ve ek göstergeleri işlemleri ile ilgili yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerin hazırlanması ve onay işlemlerini yakip etmek.
ı) Adli suçlar ile ilgili mahkemelerde görülen davalar hakkında bilgi takibi yazışmalarını hazırlamak,adli mahkeme kararına göre açığa alınması gereken memur personelin onayını hazırlamak adli mercilerle ilgili yazışmaları yapmak.
i) Memur personelin derece, kademe ve kıdem terfii onaylarını hazırlamak.

BORDRO VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
a) Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddelerine göre çalışanların özlük alacaklarına ilişkin tüm işlemlerin ve tahakkuklarının yapılmasını sağlamak.
b) Maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü bilgilerin puantaj, icra, kişi borcu, lojman, askerlik borçlanması, özel sigorta, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, kıdemli işçiliği teşvik pirimi vb. işlemleri kontrol ederek elektronik ortamda kayıtlarını yapmak.
c) Maaş bordrolarının çekilip kesinti listeleri ve ödeme evrakları ile birlikte tahakkuka bağlanıp, incelenmesi, kontrolü ve ödemeye sunulması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek.
ç) Maaştan ayrı olarak geriye dönük işlemleri olan memurların, ek maaş, terfi, kişi borcu ve benzer bordrolarını hazırlamak.
d) Sözleşme ile çalışan sanatçıların maaş ve ikramiye bordrolarını hazırlamak.
e) Belediyemiz birimlerinde çalışan 657 sayılı yasaya tabi personelin emekli kesenekleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak.
f) Sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarıyla ilgili her türlü işlemleri yapmak.

EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
a) Hizmet İçi Eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak.
b) Eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
c) Yeni işe alınan personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitimler planlamak.
ç) Daire Başkanlığınca verilen yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yapmak.
d) Faaliyet alanı içerisinde müdürlüğünün iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonunu sağlamak.
e) Şube Müdürlüğünce yıl içinde yapılması gereken eğitimler için planlama yaparak uygulanmasını sağlamak.
f) Daire Başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak.
g) Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Eğitim Şube Müdürlüğü görev alanlarına giren hususları yapmak.
h) Orta ve Yüksek Öğretim Kurumlarında okuyan öğrencilerden Belediyemizde staj yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirleyerek işlem yapmak.
ı) Yeni işe alınan personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitim faaliyetlerini ve organizasyonlarını düzenlemek.
i) Beceri eğitimi ve staj çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Sonraki Sayfa