GÖREV VE SORUMLULUKLAR

A-Zabıta Şube Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1- Belediyenin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda düzeni, halkın huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2- Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3- Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
4- Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek.
5- Cumhuriyet Bayramında, zabıta yönetmeliğinin ilgili maddesine istinaden iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6- Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
7- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli yasal işlem yapmak.
8- 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan iş yeri sahiplerini uyarmak, gerekmesi halinde işyerinin kapanması ve cezai işlem uygulamak üzere haklarında yasal işlem başlatmak.
9- Bulunmuş eşya ve / veya malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; kayıp eşya ve / veya mal sahiplerinin tespit edilmesi halinde onlara eşya yada mallarını teslim etmek; sahipleri tespit edilemeyen eşya ve / veya
mallar hakkında ilgili kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
10-Umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında yasal işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlem yapmak.
11- Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
12- Yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
13- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
14- 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
15- Yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
16- Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
17- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
18-Yasa ve Yönetmelikler kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
19- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda görevlilere yardımcı olmak.
20- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
21-Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
22- Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
23- 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyemizin yetkili birimleriyle beraber birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapmak.
24- 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve belediyemizin yetkili birimlerin gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
25- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
26- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun ve 5179 sayılı Kanun ile ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
27- Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
28- Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılması halinde ilgililer hakkında Kabahatler Kanununa göre yasal işlem yapmak.
29- Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, cadde sokak park ve meydanlarda seyyar satıcıların satışlarını ve işgallerini engellemek.
30- Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
31- 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
32- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
33-İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
34- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek.
35- İlimizi ziyaret eden insanlara yardımcı olmak.
36- Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği görevleri yerine getirmek.
37- Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
38- 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirilmek.
39- Kanunlar ve Yönetmeliklerle verilmiş diğer görevleri yapmak.


B- Mezbahalar, Veterinerlik ve Gıda Kontrol İşleri Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1-Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının ihbar, itlaf ve takibiyle hastalığın söndürülmesinde katkıda bulunmak, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde meydana gelebilecek salgın hastalıklar ve zoonozlarla mücadelede ilgili müdürlükler ile koordinasyon içinde çalışmak.
2- Zoonoz hastalıklar, özellikle kuduz konusunda önleyici tedbirler alarak gerekli mücadeleyi yapmak, yaptırmak.
3- Hayvan tedavi, rehabilitasyon merkezleri açmak, açtırmak, buralarda kısırlaştırma, aşılama, işaretleme-küpeleme uygulamaları ile üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak, aldırmak.
4- Geçici bakımevine gelen hayvanları “Sahipsiz Hayvan Kayıt Defteri” ne kayıt etmek.
5- Geçici bakımevlerinde rehabilitasyon ve tedavileri yapılarak kayıt altına alınan hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, belediye ilan panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında bu çalışmaları duyurmak.
6- Geçici bakımevinden hayvan sahiplenmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için “Sahipsiz Hayvan Edinme Formu” doldurmak, sorumlu veteriner hekim onayı ile sorumlu veteriner hekim tarafından düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapmak.
7- Geçici bakımevinde bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgede bulunan lokanta işyeri ve fabrikaların (sahiplerinin uygun görmesi halinde) mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinden yararlanmak.
8- Geçici bakımevi kapasitesi göz önünde bulundurularak, düşkün ve sürekli bakıma muhtaç olduğu tespit edilen sokak hayvanlarının bakımevinde, bakımevinin kapasitesi göz önüne alınarak bakımını sağlamak.
9 - Geçici bakımevinde kaldıkları süre içerisinde; tedavi edilemez veya tedavi edildikten sonra iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimi tarafından kanaat getirilen hayvanları en az acı veren ve en hızlı yöntemle öldürmek.
10- Geçici bakımevlerinde ve Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’nde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına dikkat edilerek bertarafını sağlamak.
11- Kuduzdan şüpheli kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanları müşahede için karantina altına almak.
12- Müdürlüğün hayvanlara yönelik olarak yürüttüğü tüm faaliyetlerin duyurulması ve toplumda hayvan sevgisinin oluşabilmesi için afiş, broşür vb. yayınların basımı ve dağıtımını yapmak, yaptırmak.
13- Hayvanların korunması, bakım ve beslenmesi, gıda güvenliği, zoonotik hastalıklar gibi müdürlüğün faaliyet alanında bulunan bütün konularda eğitimler düzenlemek.
14- Evcil hayvanların sokağa terkinin önlenmesi için çalışmalar yapmak.
15- Ev ve süs hayvanı bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince getirilen hayvanların geçici bakımevine kabul edilmesi ve sahiplendirilmesi, sahiplendirilmeyenlerin de tekrar doğaya serbest bırakılması ile ilgili hususlarda gerekli tedbirleri almak
16- Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimleri organize etmek
17- Sokak hayvanı yakalama – toplama ekiplerine verilecek eğitimleri organize etmek
18- Sahipli ve sahipsiz hayvanlar ile ilgili talep ve şikayetleri değerlendirmek, gereğini yapmak
19- İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve/veya diğer ilgili Müdürlükler tarafınca oluşturulacak komisyonlarda görev almak.
20- Hizmetlerin yeni, güncel tutulması için AR-GE çalışmalarında bulunmak.
21 -Her türlü hayvansal menşeli gıda maddeleri imalathane, fabrika, depo ve satış noktaları ile buralarda kullanılan alet ve ekipmanın hijyenik kontrollerini yapmak.
22- Sorumluluk alanına giren gıda iş yerlerinin teknik ve hijyenik standartlarını yükseltmek için işyeri personeline, tüketici gruplarına vb. yönelik bilgilendirici-eğitici çalışmalar yapmak.
23- Hayvanların ve gıda maddelerinin bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerlerinin ruhsatlandırılmasında bilirkişi ve raportör olarak görev almak.
24- Beyaz ve kırmızı et ve et ürünleri ile su ürünlerinin sıhhi ve hijyenik şartlarda satışa sunulmasını ve denetlenmesini sağlamakla ilgili kurumlarla eşgüdümlü olarak çalışmak.
25- Hayvansal besin maddelerinin gerekli görüldüğü hallerde kimyasal, serolojik, bakteriyolojik ve toksikolojik analizlerini varsa kendi laboratuarlarında yoksa devlet laboratuarlarında yaptırmak.
26- Olası salgın durumlarında toplu hayvan hareketlerini izlemek, gerekli kontrolleri yapmak üzere ilgili kurumlarla eşgüdümü sağlamak.
27- Hayvanat Bahçesi ve Evcil Hayvanlar Parkı yapılmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
28- Sahipli ve sahipsiz hayvanların elektronik ortamda kayıtlarını tutmak ve takip etmek
29- Mezbaha yapma ve işletme ile ilgili iş ve işlemleri mevzuat dahilinde yürütmek,
30- İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna katılmak, alınan kararları uygulamak, verilen görevleri yerine getirmek
31- Kurban Bayramlarında kurban satış ve kesim dönemlerinde ilçe belediyeleri ile koordinasyon içinde çalışmak. Tedbirler almak.
32- 5199 sayılı yasa gereği İl Hayvanları Koruma Kurulunun talebi üzerine yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim kursları düzenlemek.
33- Hayvan pazarı, panayır ve satış yerleri düzenlemek, kurmak, işletmek ve denetlemek
34- Kanunlar ve Yönetmeliklerle verilmiş diğer görevleri yapmak.


C-Haller Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1- Toptancı halini işletmek, halin çalışma dönemi veya günleri ile açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,
2- Malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak, alt yapı ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak,
3- Malların ticaretinin serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, serbest rekabetin ortadan kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri önlemek için gereken tedbirleri almak,
4- Toptancı halinde can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak, gerektiğinde itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek,
5- Haldeki hizmet tesislerinin amaçlarına uygun olarak kullanılmasına yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
6- İşyerlerinin kiralanması, satışı ve devrine ilişkin işlemler ile toptancı halindeki diğer yerlere ilişkin işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, işyeri kiralama veya satın alma talebinde bulunanların beyan ettiği hususların doğruluğunu araştırmak,
7- Teminat işlemlerini yürütmek, teminatlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek ve güncellemek, teminattan kesme ve ödemeye ilişkin bildirilen hal hakem heyeti veya mahkeme kararlarını yerine getirmek ya da getirilmesini sağlamak,
8- İşyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmek,
9- Haldeki diğer yerlerin ve buralarda faaliyet gösterenlerin kayıtlarını tutmak ve güncellemek,
10- Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünü yapmak,
11- Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer bilgileri elektronik ortamda tutmak, bu bilgilerden istatistikler oluşturarak uygun görülenleri yayımlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarca istenilenleri vermek,
12- Bildirim işlemleri ile hal rüsumuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bildirimciler tarafından iletilen analiz sonuçlarını aynı gün içinde sisteme işlemek,
13- Bu Yönetmelik çerçevesinde, gerekli denetimleri yapmak ve mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
14- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili idari düzenlemeler yapmak,
15- Toptancı halin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin her türlü mal ve hizmet satın alım işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
16- Evrak, arşiv, demirbaş ve ayniyatlara ilişkin işlemleri yürütmek, defter ve kayıtları tutmak ve muhafaza etmek, belge ve yazışmaları usulü dairesinde dosyalamak ve saklamak,
17- Personelin özlük işleri ile diğer işlemlerini yürütmek,
18- İşyerleri ve haldeki diğer yerlerde faaliyet gösterenler ile bunların çalıştırdıkları kişilerle ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
19- Toptancı halindeki tahmil, tahliye, hamaliye ve nakliye hizmetlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, gerektiğinde bu işler için hizmet satın almak ve bu amaçla sözleşmeler akdetmek,
20- Hal içindeki trafik düzeni ve güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
21- Halin bulunduğu yerde, sebze ve meyvelerin fiyatları ile ihracat potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak,
22- Bildirimde bulunmak üzere doğrudan hale başvuranların bildirim işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
23- Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
24- Kanunlar ve Yönetmelikler ile verilmiş diğer görevleri yapmak.


D-İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1- Daire Başkanlığının mali ve idari işlerle ilgili hizmetlerini yerine getirmek..
2- Daire Başkanlığı için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yerine getirmek.
3- Daire Başkanlığının ve Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek. Süreli ve süresiz gelen ve giden yazıları ve dilekçeleri kayıt altına almak, havale ve sevk iş ve işlemlerimi sonuçlandırmak ve takibini yapmak.
4- Daire Başkanlığının ve Müdürlüğün, Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak. Evrak ayıklama ve imha komisyonu kurulmasını sağlamak. Ayıklama sonucunda saklama,imha ve diğer arşiv faaliyetlerine rehberlik etmek, denetlemek veya denetlenmesini sağlamak.
5- Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personellerin izin işlemleri ile özlük iş ve işlemleri yürütmek.
6- Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personellerin hizmet içi eğitimleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.
7- Daire Başkanlığının brifing, toplantı, tören ve sunumlarını koordine etmek.
8- Daire Başkanlığının yıllık gider bütçe teklifi ile ilgili çalışmaları yerine getirmek.
9- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Daire Başkanlığının stratejik plan ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, birim performans programını ve faaliyet raporunu hazırlamak.
10- Daire Başkanlığının gider bütçesiyle ilgili gerekli olabilecek aktarma iş ve işlemlerini yürütmek.
11- Daire Başkanlığı ve uhdesindeki müdürlüklerinin ihtiyaç duydukları ve 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu kapsamındaki yapım, bakım, onarım ile mal ve hizmet alımları iş ve işlemlerini, ilgili kanun ve yönetmelikler ile tebliğler doğrultusunda yürütmek, tahakkuka bağlamak, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde istenen sarf evraklarını hazırlamak, hazırlattırmak ve sonuçlandırmak.
12- Daire Başkanlığı ve uhdesindeki müdürlüklerin taşınır kayıt ve kontrol iş ve işlemlerini, Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından yerine getirilmesini sağlamak.
13- Daire Başkanlığı ve uhdesindeki müdürlüklerin hizmetlerinde kullanacakları demirbaş malzemeleri ve/veya taşınır eşyaları birimlerdeki kullanıcılarına veya birim yetkili müdür veya amirlerine veya sorumlularına teslim etmek.
14- Daire Başkanlığı ve uhdesindeki müdürlüklerin ödenek talep ve onay belgelerini düzenlemek.
15- Daire Başkanlığının bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belgeleri düzenlemek.
16- Mevzuat değişikliklerini Daire başkanına ve uhdesindeki müdürlüklere bildirmek.
17- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
18- Yasaların ve Yönetmeliklerin vermiş olduğu diğer görevleri yapmak.

Sonraki Sayfa